Trào lưu 2008 – 2018: Việt Nam đã trưởng thành sau 10 năm

Trào lưu 2008 – 2018: Việt Nam đã trưởng thành sau 10 năm

0
583
Việt Nam đã trưởng thành như thế nào trong 10 năm qua

Năm 2018 là năm thành công toàn diện của kinh tế Việt Nam, khi cả 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Nhiều kỷ lục mới được thiết lập, không chỉ ghi nhận những thành tựu quan trọng của kinh tế Việt Nam, mà c